Toezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (in werking getreden op 1 januari 2017) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De Wet Natuurbescherming is een samenvoeging van de 3 bestaande wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bevoegdheid voor de vergunningverlening alsook de toezicht en handhaving ligt bij de provincie. De uitvoering van deze taken is door sommige provincies ondergebracht bij omgevingsdiensten.

SynnedBVToezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming
read more