Eindejaarsfeest 2019

Ook dit jaar hebben wij het jaar weer goed afgesloten met een knallend eindejaarsfeest! Dit keer waren we te gast bij Bilderberg Château Holtmühle in Tegelen: een prachtige locatie!

De avond begon met een borrel waarbij we gezellig konden bijkletsen met alle collega’s en hun partners. Tijdens de borrel werd er natuurlijk ons eigen SynBier geschonken.

SynnedBVEindejaarsfeest 2019
read more

Stikstofbeleid

Geen dag zal meer hetzelfde zijn na 29 mei 2019. Dat is de dag dat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid, kortweg de PAS afschoot. Met de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Deze toestemming vooraf mag niet meer.

SynnedBVStikstofbeleid
read more

De gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen (deel 2)

Afbeelding: voorbeeld elektronische monitoring

De combi-wasser die in gebruik is bij de (intensieve) veehouderij krijgt nog steeds veel kritiek te verduren. De laatste tijd vooral met betrekking tot het geurverwijderingsrendement. In mijn vorige blog schreef ik hier al over. Onlangs is daarover nog een rapport naar buiten gekomen van de commissie Biesheuvel. Één van de rode draden in de aangehaalde rapporten is de omgang van de veehouder met de (combi)luchtwasser. Hierna enkele fragmenten uit de aangehaalde rapporten.

SynnedBVDe gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen (deel 2)
read more

Klimaatadaptatie in ruimtelijke plannen

Klimaatadaptatie klinkt wellicht nog steeds abstract en iets dat straks, onder de nieuwe Omgevingswet, geregeld moet worden. Klimaatadaptatie is echter een actueel vraagstuk met actuele problemen die het gevolg zijn van veranderingen in ons milieu. Oorzaken van die veranderingen zijn het veranderende klimaat, in samenhang met de relatieve bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging.

SynnedBVKlimaatadaptatie in ruimtelijke plannen
read more

Olieafscheider en slibvangput

Een olieafscheider en slibvangput, ook wel een obas genoemd, is een noodzakelijk kwaad voor een flink aantal bedrijven en een ondergeschoven kindje bij toezichthouders op de milieuwetgeving. En dat is niet terecht. In een obas wordt de olie van het afvalwater gescheiden en daarin verzameld zodat er geen olie in de gemeentelijke riolering komt. Het dient daarnaast ook als een opvangvoorziening in het geval er een grote lekkage heeft plaatsgevonden. Maar een obas kan ook een bron van bodem- en grondwaterverontreiniging zijn als er niet goed op wordt gepast.

SynnedBVOlieafscheider en slibvangput
read more

De gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen

De combi wasser die in gebruik is bij de (intensieve) veehouderij krijgt de laatste tijd veel kritiek te verduren. Dit is vooral gebaseerd op de ammoniak- en geurverwijderingsrendementen die niet altijd worden behaald. Waarin moeten wij de oorzaak hiervan zoeken? Zijn de tijdens het bemeten van de combi wasser behaalde rendementen gebaseerd op te ideale omstandigheden? Zijn de “cowboys” op de luchtwasser markt hier de schuldigen van? Beschikken de agrarische ondernemers over de benodigde kennis over de werking en het onderhoudsregime van de combi wasser? Valt de bedrijfsadviseurs nog iets te verwijten? Deze vragen komen in onderstaand blog aan bod!

SynnedBVDe gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen
read more

Update Kwaliteitscriteria 2.1

In april 2016 trad de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) in werking, met als doel een gezonde en veilige leefomgeving garanderen. Dit kan door de ingezette verbetering van de samenwerking en kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht wettelijk te borgen.

SynnedBVUpdate Kwaliteitscriteria 2.1
read more

Toezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (in werking getreden op 1 januari 2017) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De Wet Natuurbescherming is een samenvoeging van de 3 bestaande wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bevoegdheid voor de vergunningverlening alsook de toezicht en handhaving ligt bij de provincie. De uitvoering van deze taken is door sommige provincies ondergebracht bij omgevingsdiensten.

SynnedBVToezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming
read more