Update Kwaliteitscriteria 2.1

In april 2016 trad de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) in werking, met als doel een gezonde en veilige leefomgeving garanderen. Dit kan door de ingezette verbetering van de samenwerking en kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht wettelijk te borgen.

De wet VTH is een aanpassing op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan de voorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving te komen.

Bij de totstandkoming van de wet en de herziening van het VTH-stelsel zijn gemeenten en provincies  nauw betrokken geweest. Zo is wettelijk bepaald dat de bevoegde gezagen het kwaliteitsniveau van de uitvoering in een verordening moeten vastleggen en dat zij hiervoor gebruik kunnen maken van de kwaliteitscriteria die door hun zelf zijn ontwikkeld. Hierin staan diverse eisen – ten aanzien van capaciteit, kennis, ervaring en opleidingsniveau – waaraan een uitvoeringsorganisatie minimaal moet voldoen. Overheden zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria. Ook komen de kwaliteitscriteria regelmatig terug in de knock-out indieningsvereisten bij detacheringsopdrachten op gebied van VTH welke via diverse marktplaatssystemen gepubliceerd worden. Het is dus zeker ook belangrijk voor advies- en detacheringsbureaus om aan te bieden kandidaten eens kritisch langs de maatlat van de (inmiddels 27) generieke deskundigheidsgebieden uit Deel B te leggen. Daar waar nodig zal personeel tijdig moeten worden bijgeschoold.

De meest actuele set van kwaliteitscriteria (versie 2.1) dateert van 7 september 2012. Deze is op onderdelen gedateerd en is aan herziening toe. Dit heeft ertoe geleidt dat de Stuurgroep kwaliteitscriteria (namens het IPO en de VNG) de volgende opdracht aan het kernteam heeft gegeven:

Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria. Het betreft geen nieuwe set, maar een verbetering die gaat over onvolkomenheden en fouten in de set kwaliteitscriteria zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na de update weer aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.

In juni 2018 is naar aanleiding van geleverde feedback van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en adviesbureaus een update van de set kwaliteitscriteria (versie 2.1) vrijgegeven voor inhoudelijk commentaar via de onderstaande link:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/nieuws-wabo/nieuwsberichten-wabo/consultatie/

Verbetersuggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild aan omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘consultatie Kwaliteitscriteria VTH 2019’.

Na het bespreken van commentaar en eventueel aanpassen en aanvullen van de kwaliteitscriteria 2019 zal de geüpdatete set kwaliteitscriteria formeel worden vastgesteld middels een besluitvormingsproces.

Hiermee hebben de kwaliteitscriteria eindelijk weer een langverwachte update ondergaan.

SynnedBVUpdate Kwaliteitscriteria 2.1
read more

Toezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (in werking getreden op 1 januari 2017) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De Wet Natuurbescherming is een samenvoeging van de 3 bestaande wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bevoegdheid voor de vergunningverlening alsook de toezicht en handhaving ligt bij de provincie. De uitvoering van deze taken is door sommige provincies ondergebracht bij omgevingsdiensten.

Natura-2000 gebied Noord-Brabant

Natura-2000 gebied Noord-Brabant

Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen de provincies zelf nog aanvullende regels stellen toegespitst op hun beheersgebied. Voor de provincie Noord-Brabant zijn de provinciale regels voor natuurbescherming ondergebracht in de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: de Verordening). In deze Verordening zijn regels opgenomen over de bescherming van de Natura2000-gebieden, dieren en bos (of andere houtopstanden).

Diverse Omgevingsdiensten in Nederland zijn uitvoerend in toezicht en handhaving op de Wet natuurbescherming en de Verordening. In het toezicht op grond van de voornoemde Wet en de Verordening worden bij de agrarische bedrijven alle aspecten gecontroleerd die een uitstoot van ammoniak of stikstofoxiden kunnen veroorzaken en de genomen beperkende maatregelen ter voorkoming van deze uitstoot. De controles worden uitgevoerd conform vastgestelde protocollen en toezichtinstructies.

Luchtwassysteem achter stal

Luchtwassysteem achter stal

Ventilatiesysteem in een stal

Ventilatiesysteem in een stal

Bij het uitvoeren van een controle in het kader van de Wet natuurbescherming en de Verordening’ wordt allereerst bekeken of eveneens een controle in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo), of milieucontrole, noodzakelijk is. Het uitvoeren van beide controles in één controlebezoek heeft vaak de voorkeur voor de klant alsmede de ondernemer van het bedrijf. Hiermee wordt dubbele reistijd en een dubbel bezoek uitgespaard. Na het dossieronderzoek wordt het controlebezoek uitgevoerd. Bij agrarische bedrijven wordt ten alle tijden het ‘hygiëne protocol’ in acht genomen, om de overdracht van dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de controle bij agrarische bedrijven wordt onder andere bekeken of de huidige bedrijfsvoering overeenkomt zoals deze is vergund op grond van de Wet natuurbescherming en op grond van de Wabo. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige diersoorten en -aantallen, de aanwezige (emissiearme)stalsystemen en onder andere de opslag van mest en bodembedreigende (vloei)stoffen. Deze en nog meer aspecten worden getoetst aan de Wet natuurbescherming, de Verordening en de Wabo. Mocht blijken dat er overtredingen zijn begaan dan wordt de ondernemer hierover tijdens de controle op de hoogte gebracht. Na de controle worden de bevindingen van de toezichthouder gerapporteerd en ontvangt de ondernemer een schrijven namens het bevoegd gezag met daarin een termijn om de geconstateerde overtredingen op te lossen. In het vervolgtraject wordt een hercontrole uitgevoerd om te bezien of de overtredingen zijn opgeheven.

Stijn van Dongen
Medewerker milieu Synned

SynnedBVToezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming
read more