Update Kwaliteitscriteria 2.1

In april 2016 trad de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) in werking, met als doel een gezonde en veilige leefomgeving garanderen. Dit kan door de ingezette verbetering van de samenwerking en kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht wettelijk te borgen.

De wet VTH is een aanpassing op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan de voorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving te komen.

Bij de totstandkoming van de wet en de herziening van het VTH-stelsel zijn gemeenten en provincies  nauw betrokken geweest. Zo is wettelijk bepaald dat de bevoegde gezagen het kwaliteitsniveau van de uitvoering in een verordening moeten vastleggen en dat zij hiervoor gebruik kunnen maken van de kwaliteitscriteria die door hun zelf zijn ontwikkeld. Hierin staan diverse eisen – ten aanzien van capaciteit, kennis, ervaring en opleidingsniveau – waaraan een uitvoeringsorganisatie minimaal moet voldoen. Overheden zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria. Ook komen de kwaliteitscriteria regelmatig terug in de knock-out indieningsvereisten bij detacheringsopdrachten op gebied van VTH welke via diverse marktplaatssystemen gepubliceerd worden. Het is dus zeker ook belangrijk voor advies- en detacheringsbureaus om aan te bieden kandidaten eens kritisch langs de maatlat van de (inmiddels 27) generieke deskundigheidsgebieden uit Deel B te leggen. Daar waar nodig zal personeel tijdig moeten worden bijgeschoold.

De meest actuele set van kwaliteitscriteria (versie 2.1) dateert van 7 september 2012. Deze is op onderdelen gedateerd en is aan herziening toe. Dit heeft ertoe geleidt dat de Stuurgroep kwaliteitscriteria (namens het IPO en de VNG) de volgende opdracht aan het kernteam heeft gegeven:

Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria. Het betreft geen nieuwe set, maar een verbetering die gaat over onvolkomenheden en fouten in de set kwaliteitscriteria zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na de update weer aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.

In juni 2018 is naar aanleiding van geleverde feedback van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en adviesbureaus een update van de set kwaliteitscriteria (versie 2.1) vrijgegeven voor inhoudelijk commentaar via de onderstaande link:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/nieuws-wabo/nieuwsberichten-wabo/consultatie/

Verbetersuggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild aan omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘consultatie Kwaliteitscriteria VTH 2019’.

Na het bespreken van commentaar en eventueel aanpassen en aanvullen van de kwaliteitscriteria 2019 zal de geüpdatete set kwaliteitscriteria formeel worden vastgesteld middels een besluitvormingsproces.

Hiermee hebben de kwaliteitscriteria eindelijk weer een langverwachte update ondergaan.

SynnedBVUpdate Kwaliteitscriteria 2.1