De gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen

De combi wasser die in gebruik is bij de (intensieve) veehouderij krijgt de laatste tijd veel kritiek te verduren. Dit is vooral gebaseerd op de ammoniak- en geurverwijderingsrendementen die niet altijd worden behaald. Waarin moeten wij de oorzaak hiervan zoeken? Zijn de tijdens het bemeten van de combi wasser behaalde rendementen gebaseerd op te ideale omstandigheden? Zijn de “cowboys” op de luchtwasser markt hier de schuldigen van? Beschikken de agrarische ondernemers over de benodigde kennis over de werking en het onderhoudsregime van de combi wasser? Valt de bedrijfsadviseurs nog iets te verwijten? Deze vragen komen in onderstaand blog aan bod!

SynnedBVDe gecombineerde biologische luchtwasser bij veehouderijen
read more

Update Kwaliteitscriteria 2.1

In april 2016 trad de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) in werking, met als doel een gezonde en veilige leefomgeving garanderen. Dit kan door de ingezette verbetering van de samenwerking en kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht wettelijk te borgen.

SynnedBVUpdate Kwaliteitscriteria 2.1
read more

Toezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (in werking getreden op 1 januari 2017) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De Wet Natuurbescherming is een samenvoeging van de 3 bestaande wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bevoegdheid voor de vergunningverlening alsook de toezicht en handhaving ligt bij de provincie. De uitvoering van deze taken is door sommige provincies ondergebracht bij omgevingsdiensten.

SynnedBVToezicht en Handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming
read more