Algemene voorwaarden Synned B.V.

Artikel 1- Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op “Synned B.V, hierna volgend verder te worden aangeduid als “Synned”.

1.2 Onder “Diensten” wordt verstaan: alle door Synned voor een opdrachtgever uit te voeren diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, outsourcing, interim-opdrachten en werving & selectie.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie Synned haar aanbiedingen richt, en degene die aan Synned een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Synned in enige rechtsbetrekking staat terzake het verrichten van Diensten.

1.4 Onder “Honorarium”wordt verstaan: het in de overeenkomst opgenomen totaalbedrag terzake de door Synned te verlenen Diensten exclusief reiskosten. Dit in de Overeenkomst opgenomen bedrag is het resultaat van de vergoeding voor de professional(s) en wordt berekend op basis van het uurtarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen projectduur en eventueel meer gewerkte uren, inclusief BTW en de in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde premies.

1.5 Onder “Opdracht” wordt verstaan: de tussen Synned en de Opdrachtgever, al dan niet op basis van een aanbieding c.q. offerte van Synned overeengekomen opdracht, uit hoofde waarvan door Synned diensten worden verleend aan de Opdrachtgever.

1.6  Onder “Detachering” wordt verstaan: het op tijdsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking stellen van eigen of externe medewerkers.

1.7 Onder ‘Werving en Selectie” wordt verstaan: het in opdracht en voor rekening van opdrachtgevers werven en selecteren van tijdelijk of vast personeel met het oogmerk van indiensttreding bij de opdrachtgever of een derde.

1.8 Onder “Professional” wordt verstaan: degene die in arbeidsrechtelijke relatie staat tot Synned en die namens Synned voor bepaalde tijd of project op grond van een overeenkomst van opdracht zijn/haar professionele diensten verricht ten behoeve van een Opdrachtgever van Synned.

1.9 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle aanbiedingen en offertes (inclusief eventuele bijlagen) van Synned, van alle met Synned gesloten Overeenkomsten (inclusief eventuele bijlagen) en van alle overige, waaronder in de toekomst met Synned aan te gaan, rechtsbetrekkingen.

2.2 Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de Overeenkomst en de eventuele nader tussen Synned en Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten wordt door Synned hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Synned slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Opdracht

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Synned zijn vrijblijvend.

3.2 Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding c.q. offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als verwerping van onze aanbieding c.q. offerte. Dit nieuwe aanbod dient door Synned uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige gebondenheid daaraan van de zijde van Synned.

3.3 Synned is slechts jegens de Opdrachtgever gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel is begonnen met de uitvoering daarvan. De inhoud van deze onderliggende geschriften is daarbij leidend voor wat betreft de mate van gebondenheid van Synned.

3.4 Werknemers, waaronder mede begrepen Professionals, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens Synned aan te gaan c.q. tot stand te brengen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers c.q. Professionals van Synned binden Synned slechts dan indien deze schriftelijk door daartoe bevoegde leidinggevenden van Synned aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht bij Detachering

4.1 De keuze van de professional, die de werkzaamheden in het kader van een detachering opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Synned en de opdrachtgever.

4.2 Synned staat in voor een behoorlijke uitvoering van de detachering opdracht, overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken. Synned is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

4.3 Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld. De Opdrachtgever is bevoegd om de Professional(s) te instrueren ter zake van de dagelijkse gang van zaken bij de Opdrachtgever en slechts voor zover deze instructies niet in strijd komen met de instructies van Synned. Voorts is de Opdrachtgever gehouden om de Professional(s) aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Indien de professional niet naar behoren functioneert, dient opdrachtgever direct schriftelijk aan Synned te melden.

4.4 Indien de Professional(s) wegens ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is (zijn) om de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen, is Synned gehouden om zo tijdig mogelijk zorg te dragen voor adequate vervanging. In overleg met de Opdrachtgever kan Synned er ook voor kiezen om de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten minste gelijk is aan het aantal werkdagen waarop de Professional niet beschikbaar is geweest.

4.5 Synned behoudt zich het recht voor een professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, of mocht Synned niet in staat zijn andere passende vervanging aan te bieden, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door Synned verzonden bevestiging, zonder dat Synned aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel door opdrachtgever geleden schade als gevolg van het niet kunnen leveren van passende vervanging.

4.6 Het is de Opdrachtgever verboden om Professional(s) een arbeidsovereenkomst aan te bieden of anderszins bij haar te werk te (doen) stellen, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, dan wel het personeel te bewegen het dienstverband met Synned te beëindigen, anders dan door tussenkomst van Synned, tenzij hierover voorafgaand overleg met Synned heeft plaatsgevonden en partijen in dit overleg tot overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder het de opdrachtgever zal zijn toegestaan de Professional(s) in dienst te nemen of met deze een andersoortige zakelijke relatie aan te gaan conform het hierboven beschrevene. Het voorgaande geldt eveneens met betrekking tot Professionals die in een arbeidsrechtelijke verhouding tot Synned hebben gestaan, zulks gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze arbeidsrechtelijke verhouding.

4.7 Het is de Opdrachtgever verboden om Professional(s) ter beschikking aan derden te stellen en/of bij derden werkzaam te laten zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Synned. Tevens is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synned de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen, dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten.

4.8 Overtreding van het in lid 6 van dit artikel bepaalde leidt, onverminderd de Synned verder toekomende rechten onder meer, doch niet beperkt tot de vergoeding van de volledig door Synned geleden schade, tot een aan Synned verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,-.

4.9 Synned is slechts aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van ernstige fouten van de Professional(s), voor zover deze ernstige fout gemaakt wordt in de uitoefening van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever of een derde, en slechts voor zover de Opdrachtgever of de derde aannemelijk kan maken dat hij de bedoelde fout niet heeft kunnen voorkomen, dat er sprake is van verwijtbaarheid. Slechts de directe schade die het gevolg is van de in de vorige volzin bedoelde fout komt voor vergoeding door Synned in aanmerking. Overige schade, waaronder begrepen gevolgschade, zoals – doch niet uitsluitend – winstderving, komt niet voor vergoeding door Synned in aanmerking. De door Synned te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst genoemde honorarium.

4.10 De Opdrachtgever is jegens Synned en haar Professional(s) gehouden om alle nationale en internationale wet- en regelgeving ter zake van arbeidsduur en werktijden, arbeidsomstandigheden en veiligheid na te leven, alsmede op de naleving daarvan toe te zien, alsook daarop gebaseerde aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of andere voorschriften absoluut en volledig na te leven.

4.11 Voor zover Synned door haar Professional(s) wordt aangesproken tot vergoeding van de schade die hij/zij heeft geleden in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden bij de Opdrachtgever of een derde, is de Opdrachtgever of een derde gehouden Synned te vrijwaren voor en schadeloos te stellen ter zake van deze aansprakelijkheid.

4.12 De Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Synned lijdt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid of arbeidshandicap dan wel het overlijden van de Professional(s) welke het gevolg is van de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat zij de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.10 volledig is nagekomen, dan wel dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de Professional(s). De Opdrachtgever zal alle rapportages welke betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval, en/of die welke betrekking hebben op het arbeidsongeval waarbij een Professional betrokken is, binnen één (1) week na ontvangst daarvan door de Opdrachtgever aan Synned verstrekken.

Artikel 5. – Uitvoering van de opdracht bij Werving & Selectie

5.1  Synned staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Door aanvaarding van de opdracht neemt Synned een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed  vakmanschap. Synned zal zich ervoor inspannen op basis van het gestelde profiel, één of meer kandidaten voor te dragen.

5.2  Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief, Synned aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.

5.3  Synned is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt. Synned gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van  referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.

 

Artikel 6 – Duur van de opdracht

6.1 De aanvang van de opdracht van de door Synned te leveren Diensten blijkt uit de Opdrachtbevestiging. In afwijking van hetgeen in de Opdrachtbevestiging ter zake is opgenomen, gaat deze looptijd, in geval van Detachering, echter niet in dan nadat Synned beschikt over alle door de Opdrachtgever ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de Opdracht voortvloeiende afspraken aan Synned te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten. Bovendien gaat deze levertijd eveneens niet in dan nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Synned is ontvangen danwel door de Opdrachtgever, op verzoek van Synned, zekerheid voor betaling ten behoeve van Synned is gesteld.

6.2 De in de Opdrachtbevestiging opgenomen, danwel de door Synned opgegeven looptijden  zijn vrijblijvend en gelden bij benadering, deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Synned derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

6.3 Opdrachten worden verlengd met de termijn dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd ten gevolge van overmacht aan de zijde van Synned. De opdrachten worden eveneens verlengd met de periode waarmee de uitvoering van enige verplichting van de Opdrachtgever is vertraagd en/of de periode die redelijkerwijs door Synned daaraan kan worden gesteld.

6.4 Bij Detacheringopdrachten heeft Synned het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

6.5 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de aanvangsdatum van de Detacheringopdracht is Synned niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Synned. Overschrijding, door welke oorzaak ook, zal de Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze opdracht  samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Opdrachtbevestiging, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld van de zijde van Synned, of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.6 Verlenging van de Detacheringopdracht kan op verzoek van de Opdrachtgever slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Synned. Eventueel voor Synned uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Honorarium en facturering bij Detachering

7.1  Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

7.2  Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de professional.

7.3  Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

7.4  In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van een wijziging van een overheidsmaatregel en/of ander verbondene voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of CAO is Synned gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

7.5  Synned is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari en 1 juli van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).

7.6  Een aanpassing van het honorarium wordt door Synned zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekend gemaakt.

7.7 Synned factureert op basis van de door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, waarmee opdrachtgever zich accoord verklaart met de kwalitiet van geleverde diensten en zich verbindt om de gefactureerde diensten te betalen. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.

7.8  Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde –    urenstaat aan Synned heeft verstrekt, is Synned bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

7.9  Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen.

 

Artikel 8 – Honorarium en facturering bij Werving & Selectie

8.1  De opdrachtgever is de overeengekomen fee aan Synned ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding binnen 6 maanden na het aangaan van die arbeidsverhouding door de opdrachtgever wordt beëindigd op grond van een dringende reden als bedoeld in 7:677 lid 1 BW, zal Synned op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever de opdracht tegen de reeds overeengekomen voorwaarden om niet wederom uitvoeren. Hetgeen in de vorige volzin is opgenomen is ook van toepassing indien de arbeidsverhouding gedurende de proeftijd wordt beëindigd, ongeacht de reden hiervan en ongeacht op wiens initiatief de arbeidsverhouding eindigt.

8.2   De fee bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het totale bruto jaarinkomen dat de kandidaat bij het bereiken de doelstellingen bij de opdrachtgever zal gaan verdienen. Onder bruto jaarinkomen wordt in dit verband verstaan: 12 maal het bruto basis maandsalaris plus alle emolumenten zoals gebruikelijk bij opdrachtgever. Hierbij wordt de hoogte vastgesteld op basis van een fulltime dienstverband bij de opdrachtgever, te vermeerderen met 8% in verband met vakantietoeslag, inclusief eventuele variabele beloning, zoals een bonus.

8.3   Alle (on)kosten die Synned maakt conform de opdrachtbevestiging zullen bij de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval begrepen – maar niet beperkt tot – de kosten van het adverteren en het plaatsen van de vacature op internet.

8.4   Indien opdrachtgever en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden na het eindigen van de opdracht met een bij opdrachtgever door Synned geïntroduceerde kandidaat rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door opdrachtgever aan Synned van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen totale bemiddelingsfee.

8.5   Synned zal zich gedurende de looptijd van de opdracht en 12 maanden na het eindigen daarvan, ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zonder enige korting en/of verrekening en/of aftrek en/of schuldvergelijking. Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens Synned niet op.

9.2 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Synned heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheid voor betaling te verkrijgen.

9.3 De in het tweede lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn van 14 dagen geldt als fatale termijn. Bij niet-betaling binnen de in lid 2 genoemde termijn is de Opdrachtgever een contractuele vertragingsrente aan Synned verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De Opdrachtgever wordt derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien er niet wordt betaald binnen de in lid 2 genoemde termijn en is al hetgeen Synned van de Opdrachtgever te vorderen heeft ineens opeisbaar, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.4 Alle door Synned opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.

9.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door Synned verrichte c.q. geleverde Diensten en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door Synned wordt erkend. Slechts in dat geval is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het honorarium op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.

9.6 Voor de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.7 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Synned zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom) belopen.

9.8 Eventuele klachten met betrekking tot een bepaalde verrichte Dienst hebben geen invloed op andere Diensten en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde Overeenkomst. Eventuele klachten hebben bovendien geen invloed op de betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Synned is nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de Opdrachtgever en/of derden, ontstaan tengevolge van eventuele gebreken in de door Synned geleverde Diensten, te late levering van deze Diensten of het verloren gaan ervan, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Synned of aan de zijde van een Professional, die overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructie hebben gehandeld of de schade een gevolg is van dwingendrechtelijke bepalingen terzake aansprakelijkheid. De door Synned te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst genoemde honorarium.

10.2 Synned is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is.

10.3 Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande aansprakelijkheid is Synned nimmer aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden daaronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door Synned worden gebruikt en/of geleverd in het kader van ons bedrijf en/of de uitvoering van de Overeenkomst. In geen geval kan de Cliënt een ander dan Synned tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Synned een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van Synned, is uitgesloten. Deze werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van het bedongen derdenbeding. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

10.4 Synned is in geen enkel geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade (waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen gederfde winst en contractsverlies).

10.5   Indien en voor zover vast komt te staan dat de betreffende geleden schade onder enige overeenkomst is verzekerd door Synned, zijn de in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel genoemde exoneraties niet van toepassing. In een dergelijk geval is Synned slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder deze verzekering wordt uitgekeerd.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Synned hierbij tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met de verrichte en/of geleverde Diensten direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van Synned jegens de Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

10.7 De Opdrachtgever vrijwaart Synned hierbij tegen alle aanspraken van hem/haar en derden veroorzaakt door een gebrek in de verrichte en/of geleverde Diensten, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de Opdrachtgever of van zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het verrichten door Synned van de Diensten conform de instructies van de Opdrachtgever.

10.8 De Opdrachtgever vrijwaart Synned hierbij, en is gehouden Synned schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade, die voor Synned ontstaan door het instellen door derden van een vordering op Synned terzake van enig feit, waarvoor Synned ingevolge deze bepaling en deze voorwaarden niet aansprakelijk is. De kosten aan juridische en overige bijstand die Synned moet maken terzake van de hierboven bedoelde schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, etc. worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen en dienen door de Opdrachtgever op eerste verzoek van Synned aan Synned te worden betaald, onverminderd het recht van Synned om de reëel gemaakte kosten na specificatie aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, zijn eigendom van Opdrachtgever. Synned draagt hierbij alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zullen ontstaan bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover vereist zal Synned op verzoek van de Opdrachtgever haar medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van voornoemde rechten.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Synned is nimmer aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien Synned niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Synned ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat (toeleverings)bedrijven waarvan Synned eventueel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Synned voldoet, tenzij zulks aan Synned verwijtbaar is.

12.3 In geval van overmacht heeft Synned het recht om de leveringstermijn te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Deze annulering door Synned vindt plaats bij aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever en/of per telefax.

12.4 In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een aangetekende brief aan Synned en/of per telefax.

12.5 In geval het alsnog verrichten en/of leveren van Diensten verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

12.6 Na annulering van de Overeenkomst heeft Synned recht op vergoeding van de door Synned gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Opdrachtgever daardoor is gebaat.
Artikel 13 – Geheimhoudingsverplichting

De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle door Synned aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie terzake de geleverde c.q. verrichtte Diensten en al hetgeen daarmee redelijkerwijs samenhangt, alsmede terzake de daarbij betrokken personen, waaronder onder meer begrepen de Professional(s).

 

Artikel 14 – Beëindiging van de Opdracht

14.1 Onverminderd de Synned verder toekomende rechten heeft Synned het recht, indien Synned door overmacht als bedoeld in artikel 12 wordt verhinderd de Opdracht uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Opdracht te beëindigen, het voorgaande ter keuze van Synned, zonder dat Synned tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

14.2  In het geval:

  1. de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de dan wel uit enige andere met Synned gesloten Opdracht;
  2. van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, er een vereffenaar met betrekking tot de Opdrachtgever wordt aangesteld of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot de Opdrachtgever of met betrekking tot een aanmerkelijk deel van zijn vermogen in een ander land dan Nederland;
  3. de Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit daartoe genomen;
  4. de activiteiten van de Opdrachtgever op een zeker moment geheel of gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland;
  5. de Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, of een besluit tot het voorgaande wordt genomen;
  6. er een wijziging optreedt in de personen die de macht hebben om het bestuur en/of het beleid van de Opdrachtgever te bepalen door de eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins;
  7. de Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of Synned op enigerlei wijze heeft misleid en Synned zou, als zij de beschikking had gehad over juiste, volledige en niet misleidende informatie, de Opdracht niet of niet op gelijke voorwaarden zijn aangegaan;

heeft Synned het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Opdracht geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang en door middel van een aangetekende brief aan de Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat Synned tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de Synned verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering van Synned op de Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

14.3  Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Synned gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Synned zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht.

14.4  Weigering van de Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft Synned het recht de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

14.5  De Opdrachtgever verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek van Synned volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan Synned het recht heeft de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

14.6  De bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, en de eventuele daaruit voortvloeiende Opdrachten, voor de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.7.  De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

14.8  Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

14.9  Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief of telefax.

14.10 De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, worden opgezegd.

14.11. Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

 

Artikel 15 – Wijziging voorwaarden

Synned is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hierbij door de Opdrachtgever aanvaard.

 

Artikel 16 – Contractsoverneming

16.1 Synned is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en bij voorbaat haar/zijn onherroepelijke medewerking c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht door Synned van haar rechten en/of verplichtingen. Onder ‘derde’ wordt in dit kader verstaan: een andere partij dan de contractspartij, al dan niet deel uitmakend van Synned.

16.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Synned is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 

Artikel 17 – Ongeldigheid

De ongeldigheid c.q. nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst en/of van deze voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze voorwaarden niet aan. Zulks zal slechts tot gevolg hebben dat de betreffende bepaling ongeldig c.q. nietig is.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1  Op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

18.2      Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, danwel enige andere tussen Synned en de Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

adminAlgemene Voorwaarden