Milieu

Milieu Advies

De unit Milieu bestaat binnen Synned uit de sectie Vergunningverlening en de sectie Toezicht & Handhaving. Onze ervaren adviseurs helpen u graag verder.

Vergunningverlening

De sectie Vergunningverlening levert capaciteit en expertise op het gebied van milieuvergunningen (omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en watervergunningen (ingevolge de Waterwet).

Onze ervaren adviseurs bieden ondersteuning bij de gehele procedure van vooroverleg tot het opstellen van een definitieve beschikking of een deeltraject hiervan. Door hun gedegen vooropleiding, up-to-date kennis van de meest recente wet- en regelgeving en ruime werkervaring bij provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en bedrijfsleven, kunnen zij de gehele procedure individueel begeleiden.

Daarnaast geven onze adviseurs ondersteuning en advies bij het afhandelen van ingediende meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer, het vaststellen van de milieuzonering bij bestemmingsplanwijzigingen en algemene juridische milieu-advisering (onder andere begeleiden van beroepsprocedures of het ondersteunen bij het opstellen van milieubeleid). Binnen de sectie Vergunningverlening zijn onze adviseurs werkzaam voor de (semi)overheid en het bedrijfsleven. Zij zijn zodoende uitstekend in staat om dan wel de rol aan te nemen als medewerker van een overheidsinstantie of als adviseur van een bedrijf. Bovengenoemde diensten voeren wij uit voor eenvoudige tot complexe industriële bedrijven en agrarische bedrijven.

Toezicht & Handhaving

De sectie Toezicht & Handhaving is gespecialiseerd in het uitvoeren van milieucontroles. Dit zowel preventief als repressief.

Binnen het preventieve toezicht houden voeren onze adviseurs integrale milieucontroles en hercontroles uit. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met zowel vergunningsplichtige bedrijven als meldingsplichtige bedrijven. Daarnaast zijn zij uitstekend bekend met alle milieu-aspecten die een rol spelen bij industriële bedrijven en agrarische bedrijven. Ook specialistisch werk zoals stikstofcontroles voor provincies en de volledige technische controle van ingewikkelde emissie-arme huisvestingssystemen bij agrarische bedrijven behoort tot onze expertise. De integrale milieucontroles zullen in overleg worden verricht overeenkomstig de standaarden en het handhavingsbeleid van de betreffende (semi)overheidsinstantie.

Daarnaast kunnen onze ervaren adviseurs ook ingeschakeld worden voor de repressieve handhaving. In nauw overleg met onze opdrachtgever wordt dan overgegaan tot dwangsom, bestuursdwang of eventueel het intrekken van een vergunning. Onze adviseurs zorgen voor een gedegen besluit of beschikking en communiceren dit helder en duidelijk naar alle betrokken partijen.

Professionals in Fysieke Leefomgeving

Contact

Een van onze professionals inschakelen voor advies? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
adminMilieu